bibliography
 

COMMONS

Αντωνοπούλου Έλενα, Κοινό[ς]πλούτος _ συλλογική νοημοσύνη _ συνεργατικός σχεδιασμός, Διπλωματική Εργασία, ΔΠΜΣ, Ε.Μ.Π. «Σχεδιασμός Χώρος – Πολιτισμός», 2011. http://www.ntua.gr/archtech/forum/antonopoulou.pdf

High Christopher , Hardt Michael , “Designing Commonspaces: Riffing with Michael Hardt on the Multitude and Collective Intelligence”, AD Collective Intelligence in Design, pp. 70-73.

Hardt Michael , Negri Antonio , Common Wealth, The Belknap Press, Campbridge, 2009.

Ρυλμόν Ρινάδος , «Γνώση και Εργασία», http://withinthemultitude.blogspot.com/p/blog-page_4815.html , τ.ε. 20011-03-07.

Stadler Felix, “Digital Commons”, http://felix.openflows.com/node/137

“Digital Commons”, P2P Foundation, http://p2pfoundation.net/Digital_Commons

“Mapping the Commons Athens”, http://mappingthecommons.wordpress.com/ (workshop)

“Mapping the Commons Athens”, http://www.emst.gr/mappingthecommons/index.html (site)


DIGITAL REGIONALISM

Manuel Castells & Martin Ince, Conversations with manuel Castells, ed Policy, London, 2003, pp. 55-58

Manuel Castells, "Globalization, Flows, and Identity. The New Challenges of Design", in William Saunders ed, Reflections on Architectural Practices in the Nineties, Princeton Architectural Press, 1996, p. 198-205.

Lecture Saskia Sassen, "Urban Economies and Fading Distances", Megacities Lectures

Gilles Deleuze, "Postscript on the Societies of Control"

Felix Guattari,"On machines", in Andrew Benjamin ed., Complexity , JPVA, No 6, 1995, p. 8-12.

Manuel Castells, Conclusions of The Mobile Communication Society

Felix Stalder, The Network Paradigm: Social Formations in the Age of Information

 

A, Β, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

     A

 • Abal, Chris, Architecture and Identity: Towards a Global Eco-Culture, Architectural Press    1997
 • Ackermann, Kurt, Industriebau DVA (Deutsche Verlags - Anstalt) 1985
 • ACTAR, The Metapolis Dictionnary of Advanced Architecture. City, Technology and Society in the Information Age, ACTAR, Barcelona, 2003.  
 • Anders, Peter  Envisioning cyberspace, McGraw-Hill Pro fessional Publishing, 1998.
 • Anybody, Cynthia Davidson editor, Anyone corporation, MIT Press 1997
 • Anywise, Cynthia Davidson editor, Anyone corporation, MIT Press 1996
 • Arnheim, Rundolf, Art and visual perception,   University of California Press,  1974
 • Auge, Marc, Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity New York, Verso 1995

      B

 • Baird, George The Space of Appearance MIT Press 1995  
 • Baudrillard Jean, Nouvel Jean, Les objets singuliers, Architecture et philosophie, Calman-Levy, Paris, 2000.
 • Beckmann, John, ed., The Virtual Dimension, Princeton Architectural Press, New York, 1998.
 • Benjamin, Andrew, (Editor), Complexity : Architecture/Art/Philosophy (Journal of Philosophy and the Visual Arts, No 6) Academy Editions (UK 1995  
 • Benjamin, Andrew, Architectural Philosophy, Athlone Press, London, 2000  
 • Benjamin, Andrew, Philosophy's Literature, Clinamen Press, Manchester, 2001
 • Boyer, Christine, Cybercities, Prinseton Architectural Press, New York, 1996
 • Bunschotten, Raoul A passage through silence and light: Daniel Libeskind's extension to the Berlin Museum Art books 

 

     C

 • Cache, Bernard, Earth Moves – The Furnishing of Territories, the MIT Press, second printing 1998

 • Cachola Schmal, Peter ed, Digital Real, Blobmeister, Birkhauser, 2001.

 • Cahiers du CCI,  Les chemins du virtuel, No hors-série, avril  1989

 • Casey, Edward S.  The Fate of Place: A Philosophical History University of California Press 1997 

 • Castells, Manuel, La societe en reseaux – L'ere de l'information, Edition Fayard, 1998

 • Castells, Manuel  The Rise of the Network Society, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996.

 • Centre Pombidou (ed), Architectures Non Standard, Centre Pombidou, Paris, 2003
 • Communications, No 48 Videoεπιμέλεια R.Bellour και A.M.Duguet, Seuil, Παρίσι, 1988. 

 • COUCHOT Edmond, I Images et technologies, de l'optique au numérique, Hermes, Παρίσι  1988

 • Culture Technique, No 14, Les vues de l'espritJuin 1985, CRCT, Παρίσι.

 • Culture Technique, No 22, Images, Techniques, Societe,  janvier 1991, CRCT, Παρίσι. 

 

     D

 • Damisch, Hubert, L'Origine de la perspective, Flammarion, Παρίσι,  1987
 • Debray, Regie, Vie et mort de l'image, Gallimard 1992
 • Deleuze, Gilles, Difference et repetition, PUF, Paris 1968
 • Doherty, Paul, Cyberplaces: The Internet Guide for Architects, Engineers & Contractors,  R.S. Means Company,  1997
 • Doob, Penelope Reed, The idea of the labyrinth, Ithaca, Cornell University Press 1992 

 

      E

 • Eisenman, Peter, Diagrams Diaries, Thames & Hudson, 1999
 • Elliot, Bridget /Purdy, Anthony, Peter Greenaway: Architecture and Allegory, John Wiley & Sons, Inc 1997
 • Engeli, Maia, ed,, Bits and spaces / Architecture and Computing for Physical, Virtual, Hybrid Realms – 33 Projects by Architecture and CAAD, ETH Zurich, 2001 Birkhauser
 • Engeli, Maia  Digital Stories: The Poetics of Communication, Birkhauser, 2000
 • ETH, Conceptual Competition, ETH WORLD – Virtual and Physical Presence, 2001 gta Verlag, ETH Zurich

 

      F

 • Fox, Robert, (Ed.) Technological change : Methods and themes in the history of technology,  Harwood Academic Publishers 1998
 • Freitag, Michel, Le naufrage de l'Université, La Decouverte / M.A.U.S.S. 1995 

 

      G

 • Galofaro, Luca, Digital Eisenman / An Office of the Electronic Era, 1999 Birkhauser  
 • Geipel Finn, Michelin Nicolas, LABFAC Laboratory for Architecture, Supplementaires, Centre Georges Pombidou, Paris, 1998.
 • Gombrich, Ernst H, The image and the eye, Phaidon, Oξφόρδη 1982
 • Graham, Stephen and Simon Marvin (1996) Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban Places, London: Routledge
 • Greenaway, Peter, The Belly of an architect, Dis Voir editions 1998
 • Greenaway, Peter, The Draughtsman's Contract, Dis Voir éditions 1998 

 

      H

 • Habraken, N. J., edited by Jonathan Teicher, The Structure of the Ordinary Form and Control in the Built Environment, MIT Press 1998
 • Habraken, N. J.; Boekholt, J. Th.; Dinjens, P. J. M. and Thijssen A. P.  Variations The Systematic Design of Supports, MIT Press 1976
 • Harbison, Robert, Thirteen Ways: Theoretical Investigations in Architecture, Cambridge, Mass, MIT Press 1997
 • Hiroaki, Matsubara, Mastering New Architectural Techniques, Books Nippan 1996
 • HOLTZ-BONNEAU, Françoise, L'image et l'ordinateur, Aubier/INA, Παρίσι, 1986.
 • HOLTZMAN, Steven, Digital Mantras, the languages of abstract and virtual worlds, MIT Press, 1994
 • Howard, John S., Subjectivity and Space, Deleuze & Guattari: New Mappings in Politics, Philosophy, and Culture, ed. Eleanor Kaufman – Kevin Jon Heller, University of Minnesota Press, 1998

 

      I

 • Ibelings, Hans, Supermodernity: Architecture in the Age of Globalisation, NAI Publishers, Rotterdam 1998
 • Imaginaire numeriqueactes du colloque L'imaginaire numérique, ˆSaint-Etienne, Hermes, Παρίσι,  1986
 • Imaginaire numerique, Modele, image creation, Hermes, Παρίσι.
 • Iterations: The new image, επιμέλεια Timothy Druckrey, MIT Press 1993 

 

      J

 • Jencks, Charles Ed., New Science = New Architecture, Architectural Design Profile No 129 1997
 • Jeudy, Henri Pierre, La communication sans objet, Bruxelles : La Lettre volee 1994

 

      K

 • Kasamura, Ken and Hiroyuki, Suzuki The Virtual Architecture - "The Difference between the Possible and the Impossible" in Architecture, Tokyo University Digital Museum\ 1997  
 • de Kerkhove, Derrick  Connected Intelligence: The arrival of the web Society
 • Kolarevic Branko (ed), Architecture in the Digital Age - Design and Manufacturing, Spon Press, New York, 2003
 • Koolhaas, Rem, Mau Bruce, S,M,L,XL, 010 Publishers 1995 
 • Koolhaas, Rem; Boeri, Stefano; Kwinter, Sanford; Tazi, Nadia; Obrist, Hans-Ulrich et al.  Mutations, Bordeaux:L ACTAR, 2000
  Graham, Stephen and Simon Marvin (1996) Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban Places, London: Routl
 • Krauss, Rosalind / Bois, Yve-Alain, L'informe – mode d'emploi, Centre Georges Pompidou, 1996
 • Kronenburg, Robert, Houses in Motion: The Genesis, History and Development of the Portable Building, Academy Editions (UK), 1993
 • Leach, Neil, Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory New York, Routledge 1997
 • Leach Neil, Turnbull David, Williams Chris, Digital Tectonics, Wiley-Academy, 2004.

      L

 • Leonardo, ISAST, Pergamon Press
 • Levy, Pierre, Cyberculture, Rapport au Consel de l'Europe, Ed. Odile Jacob 1997
 • Levy, Pierre, Les Technologies de l'Intelligence –L'avenir de la pensee a l'ere informatique, La Decouverte, 1990
 • Levy, Pierre, Qu' est-ce que le virtuel?, Paris: La Decouverte 1998
 • Levy, Pierre, Δυνητική Πραγματικότητα (Realite Virtuelle), μτφ. Μιχάλης Καραχάλιος. Εκδ. Κριτική, Αθήνα 1999
 • Levy, Pierre, La machine univers, La Decouverte, Παρίσι, 1987.
 • Libeskind, Daniel, et al, Unfolding, Rotterdam, NAI 1998
 • Libeskind, Daniel, Fishing from the pavement, Rotterdam, NAI 1998
 • Libeskind, Daniel, Radix-Matrix: Architecture and Writings, Munich, Prestel Verlag 1997

 

     M

 • McCullough, Malcolm, Mitchell William J., and Purcell Patrick (eds.), The Electronic Design
 • McCullough, Malcolm, Digital Ground, Architecture Pervasive Computing and Environmental Knowing, MIT Press, 2004.
 • Studio: Architectural Education in the Computer Era, MIT Press 1990
 • Melot, Michel, ed., Nouvelles Alexandries Paris, Editions du Cercle de la Librairie 1996
 • Mitchell, William J., City of Bits: Space, Place, and the Infobahn,  MIT Press 1996  
 • Mitchell, William J.  e-topia, MIT Press, 1999.
 • Modernes et après, les immateriaux, sous la direction d'Elie Theofilakis, Autrement, Παρίσι,  1985.
 • Moles, Abraham, Art et ordinateur, Casterman, Παρίσι,  1971
 • Montagnana, Francesco, Japan 20th Century, Basel, Birkhauser 1997
 • Moore, Rowan, Structure, Space and Skin: the work of Nicholas Grimshaw, London, Phaidon 1996  
 • Moulier-Boutang, Yann (editor) Multitudes (magazine), Paris.
 • MVRDV, MVRDV at VPRO, Actar  
 • MVRDV  Metacity Datatown, Uitgeverij 010, 1999.
 • MVRDV, Far Max – Excursions on Density, 010 Publishers, Rotterdam, 1998.

 

      N

 • Negreponte, Nicholas, Being Digital, London: Hodder & Stoughton 1995
 • Neumann, Dietric, Film Architecture, Munich, Prestel Verlag 1997 

 

      P

 • Pallasmaa, Juhani, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, London, Academy Editions 1996
 • Palumbo, Maria Louisa, New Wombs / Electronic Bodies and Architectural Disorders, 2000 Birkhauser
 • Panofsky, Erwin, La perspective comme forme symbolique,  Minuit,  1974.
 • Pare, Richard, Tadao Ando: The Colours of Light, London, Phaidon Press 1996
 • Pascoe, David, Peter Greenaway: Museums and moving images, Reaktion books 1997
 • Paysages Virtuels, επιμέλεια A.M.Duguet, Dis Voir, Paris, 1989.
 • Pearce, Martin / Spiller, Neil (ed), Architects in Cyberspace, Academy Group Ltd / John Wiley & Sons, Inc 1995
 • Pelletier, Louise, Perez-Gomez, Alberto (Editor), Architecture, Ethics and Technology, McGill-Queen's University Press 1994
 • Perez, Gomez, Alberto, Pelletier, Louise Architectural representation and the perspective hinge, Cambridge, Mass, MIT Press 1997
 • Piano, Renzo, Logbook, New York, Monacelli Press 1997
 • Picon, Antoine, La ville territoire des cyborgs, Les Editions de l'Imprimeur, Paris 1998
 • Popper, Frank, L'art cinétique, Gauthier-Villars, Παρίσι,  1970
 • Pppper, Frank, Electronic art,  Thames & Hudson, Λονδίνο,  1992 

 

      R

 • Rabate, J.-M., Writing the image after Roland Barthes, University of Pennsylvania 1997
 • Rajchman, John, Constructions, (foreword by Paul Virilio), MIT Press 1998
 • Revue d'Esthétique, No 7,  Images, Privat, Toulouse  1984.
 • Rickert, Heinrich, Science de la culture et science de la nature, Paris, Gallimard 1998
 • Robbin, Tony, Engineering a New Architecture, Yale Univ. Press 1996
 • Rosnay, Joel de, L' Homme symbiotique, Paris : Editions du Seuil, 1995
 • Ross, Kristin, Fast Cars, Clean Bodies, Cambridge, Mass, MIT Press 1994

 

      S

 • Sadler, Simon, The Situationist City, Cambridge, Mass, MIT Press 1998
 • Saunders, William S. (ed.), Reflections on Architectural Practises in the Nineties, Princeton Architectural Press 1996
 • Schmitt, Gerhard, Information Architecture / Basis and Future of CAAD, 1999 Birkhauser
 • Serres, Michel, Atlas, Juillard, Paris 1994  
 • Sorkin, Michael (ed.)  Variations on a Theme Park: the New American City and the End of Public Space, New York: Hill and Wang, 1990.
 • Sota, Alejandro de la, The Architecture of Imperfection, London, Architectural Association 1997
 • Spens, Michael, ed., The Recovery of the Modern, Boston, Butterworth 1996  
 • Spuybroek, Lars  The Weight of the Image : Teaching Design and Computing in Architecture, NAi Publishers,2001.
 • Stafford, Barbara Maria, Artful Science, Cambridge, Mass, MIT Press 1994
 • Strike, James, Construction into Design : The Influence of New Methods of Construction on Architectural Design, 1690-1990, Butterworth Architecture 1991

 

      T

 • Traverses, 26, Les rhetoriques de la technologie, oct 1982, CCI, Centre Georges Pompidou, Παρίσι.
 • Traverses, 44-45, Machines virtuelles, sept. 1988, CCI, Centre Georges Pompidou, Παρίσι
 • Tschumi Bernard, Architecture and Disjunction, MIT Press 1994
 • Tschumi Bernard, Event Cities, MIT Press 1994
 • Tschumi, Bernard, Architecture in/of motion, Rotterdam, NAI 1998

 

      U

 • UN Studio, Berkel, Ben van – Bos, Caroline, Move, UN Studio & Goose Press, 1999

 

      V

 • Venturi, Robert, Iconography and Electronics upon a Generic Architecture. A View from the Drafting Room, MIT Press 1998
 • Virilio, Paul, Cybermonde, la politique du pire, Textuel, Paris 1996
 • Virilio, Paul, Esthetique de la disparition, Paris : Balland 1980
 • Virilio, Paul, L'art du moteur, Galilee, Paris 1993 

 

      W

 • Webster, Helena, ed. Modernism without rhetoric: essays on the work of Alison and Peter Smithson, London, Academy Editions 1997
 • Williams, Harold, et al, The Getty Center: Design process, Santa Monica, Ca Getty Center for Education 1991 
 • Wheeler, James , Cities in the telecommunicatin age, Routledge, 2000.

 

      Y

 • Younes, Chris, eae Mangematin, Michel, eds Le philosophe chez l'architecte, Paris, Editions Descartes 1996
 • Youngblood, Gene, Expanded cinema,  Dutton & Co, Nέα Yόρκη,  1970

 

      Z

 • Zellner, Peter, Hybrid Space / New Forms in Digital Architecture, Rizzoli International Publications, Inc, 1999
 • Zumthor, Peter, Thinking Architecture, New York, Princeton Architectural Press 1998