1999-2000 museums
  http://www.ntua.gr/archtech/museum/index.htm
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΩΝ
(ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ)

Καλούμαστε να σκεφτούμε επάνω σε σενάρια τηλεδιδασκαλίας και στον χώρο που τους αντιστοιχεί:

 • Χώρος εντοπισμένος (χώρος-τόπος)
 • Χώρος / δίκτυο (χώρος ροών)

Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν επιθυμητό να γίνει αναφορά στην αρχιτεκτονική σχολή , στον χώρο και τα μαθήματά της, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι αποκλειστικό.

Κείμενα που μας βοηθούν να σκεφτούμε μαζύ τον εντοπισμένο χώρο και τον χώρο δίκτυο:

 • Castells
 • Rayner

1. Ο εντοπισμένος χώρος είναι ο χώρος διδασκαλίας, η αίθουσα και κατ' επέκταση(?) ο χώρος της σχολής:

 • Η αίθουσα τηλεδιδασκαλίας (όπως είναι στου Ζωγράφου )
 • Η αίθουσα για την επεξεργασία / διόρθωση θέματος, όπου θα υπήρχαν ατομικοί χώροι για τους φοιτητές, χώρος για συζητήσεις, χώρος για επικοινωνία μετις άλλες ομάδες μέσω του διαδίκτυου.
 • Ο συνολικός χώρος της Σχολής, όπου συνυπάρχουν:

Μεμονωμένοι χώροι για διδασκαλία
Δημόσιοι χώροι συνεργασίας
Δημόσιοι χώροι συνεύρεσης.
(παράδειγμα: η αρχιτεκτονική σχολή του Tschumi στο Παρίσι ).

2. Ο χώρος του δίκτυου είναι ο χώρος που δημιουργεί το εργαλείο συνεργασίας.

 • Χώρος που συνδέει όλους όσους συμμετέχουν στην διδασκαλία
 • Χώρος μεταβαλλόμενος, σε αντιδιαστολή με τον χώρο διδασκαλίας που είναι ένας χώρος που μεταβάλλεται μέσα από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
 • Χώρος ανοικτός
 • Αναφορά θα μπορούσε να γίνει στο ET Η και στo informations landscape
  Phase(x)
  Fake.space
 • Χώρος αμφίδρομος.
 • Χώρος κατά περίπτωση σύγχρονος και ασύγχρονος.
 • Χώρος όπου παράλληλα κυκλώματα μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Χώρος όπου παράλληλα κυκλώματα μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων και εξωτερικών παραγόντων / συνεργατών.
 • Χώρος «απεικόνισης» όλων των προηγούμενων διασυνδέσεων.
 • Χώρος στατιστικής ή άλλης επεξεργασίας όλων των δρώμενων και διασυνδέσεων.
 • Χώρος «ριζωματικός». ( βλ . Senegala , the rizhome, en emerging ecological paradigm…)
 • Πως εμπλέκεται η μετάβαση, η σκέψη για την πολλαπλή παρουσία και την μεταφορά? (βλ. Ε.Λεβαντή )
 • starrynight http://www.rhizome.org/starrynight/
 • Παραδείγματα συνεργασίας (από το ΕΤΗ, Maia Engeli , :

· O καθένας δουλεέυει ένα κομμάτι σε ένα καμβά και το τελικό αποτέλεσμα, είναι προιόν συνεργασίας, συνύπαρξης όλων των επί μέρους.( information landscape )

· Η διαδικασία χωρίζεται σε φάσεις και κάθε συμμετέχων, συνεχίζει ότι δημιούργησε κάποιος άλλος στην προηγούμενη φάση.( phase ( x ) ).

· Τοπολογική οργάνωση ενός σώματος εννοιών που συμφωνούν όλοι ότι «περι-γράφουν» το κοινό θέμα. Ο καθένας δημιουργεί τη δικιά του τοπολογική οργάνωση των εννοιών. Το σύνολο αποτελεί ένα σώμα συσχετσμού εννοιών.(αναφορά στο e - sign ).

3. Ενα σενάριο διδασκαλίας συνδέει τον εντοπισμένο χώρο και τον χώρο / δίκτυο, περιγράφει τον δυναμικό τρόπο που αυτοί συγκροτούνται, διαπλέκονται, συνυπάρχουν. Μας επιτρέπει να σκεφτούμε και τους δύο χώρους «μαζύ».

 • Ποιές δραστηριότητες διαδραματίζονται στον εντοπισμένο χώρο
 • Ποιές δραστηριότητες διαδραματίζονται στον χώρο / δίκτυο
 • Πως αυτά τα δύο είδη δραστηριοτήτων συνιστούν ένα σύνολο.
 • Υβριδική φύση. ( βλ . Peter Anders και cybrid )
 • Το σενάριο ως γεγονός / δρώμενο/ event που στεγάζεται σε υβριδικό περιβάλλον.
 • Περιέργως πας, από το σενάριο διδασκαλίας ή καλύτερα σενάριο δράσης, μπορούμε να πάμε στον Χώρο Χωρίς Ιδιότητες ( Αθηνά Σταυρίδου )

Είναι δυνατόν να σκεφτούμε επάνω σε έναν ανοικτό και μη ταξινομημένο κατάλογο θεμάτων.

Ο καθένας θα μπορούσε να επιλέξει κάποια από αυτά, που θεωρεί ότι σχετίζονται μεταξύ τους, να προσθέσει άλλα, να δημιουργήσει έτσι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί:

 • Η διάκριση μεταξύ μαθήματος «από την έδρα» και διόρθωσης θέματος «στο σχεδιαστήριο». Οι αίθουσες τηλεκπαίδευσης φαίνεται να αφορούν στην πρώτη περίπτωση. Πως είναι δυνατόν να σκεφτούμε την δεύτερη ( studio );
 • Τι σημαίνει ένα μάθημα που γίνεται σε συνεργασία με άλλες σχολές. Κοινό μάθημα.
 • Τι σημαίνει δίκτυο αιθουσών;
 • Τι σημαίνει δίκτυο σχολών;
 • Πως αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ποιός είναι ο ρόλος του καθηγητή. Είναι απλός συντονιστής μιας ευρύτερης ομάδας;
 • Ποιός είναι ο ρόλος των σπουδαστών.
 • Πως αντιμετωπίζουμε την παρακολούθηση από την κάμερα.
 • Το μάθημα καταγράφεται και είναι δυνατόν να ξαναδούμε τμήματά του. Πως τοποθετούμαστε απέναντι στο ζήτημα της «μοναδικότητας» του μαθήματος.
 • Τι σημαίνει «τηλεπαρουσία».
 • Ποιές είναι οι ευκολίες / εμπόδια επικοινωνίας μέσα από το διαδίκτυο.
 • Πως συγκροτείται το υποκείμενο (ατομικό – ομαδικό) μέσα από το διαδίκτυο και την τηλεπαρουσία;
 • Πως δημιουργείται μια διευρυμένη κοινότητα και πως αυτοαναγνωρίζεται;
 • Πως σχεδιάζεται και τι ρόλο παίζει ένα εργαλείο τηλεσυνεργασίας;
 • Μπορούμε να προτείνουμε ένα τέτοιο εργαλείο προσαρμοσμένο στο μάθημα;
 • Το εργαλείο αυτό είναι ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος χώρος. Ποιά είναι τα στοιχεία του που μεταβάλλονται. Πως απεικονίζονται ;
 • Ποιά εργαλεία χρησιμοποιούμε για να επεξεργαστούμε / παρουσιάσουμε ένα θέμα.
 • Τι σημαίνει «μνήμη των παρουσιάσεων – διορθώσεων».
 • Τι σημαίνει «πίνακας»;
 • Μπορεί η οθόνη να αποδεσμευτεί από τον πίνακα;
 • Ποιός είναι ο ρόλος της οθόνης σε μια αίθουσα;
 • Τι θα σήμαινε η χρήση / ένταξη στην διδασκαλία εικονικών χώρων.
 • Τι θα σήμαινε η ένταξη augmented reality .
 • Πως ο χώρος/οθόνη αλλάζει τον χώρο της αίθουσας.
 • Είναι δυνατόν αντικείμενο του μαθήματος να είναι το μάθημα;\
 • Ποιός έιναι ο «χώρος» διδασκαλίας σχεδιασμού εικονικών/εν δυνάμει χώρων;


  d. papalexopoulos (course coordinator)
l. virirakis
g. papakostantinou
p.kyriakoulakos
a. hatzimanikatis